Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ocak, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

HAT

Hat sanatında kullanılan yazı türlerinden her biri. Örneğin; nesih, talik, küfi birer hat türüdür. Hat sanatı ürünleri ve ayrıca 0.0026 m. uzunluğunda bir eski Osmanlı uzunluk birimidir.

BARBİZON OKULU

Fransa'da Barbizon adlı köye 1830 ile 1860lar arasında yerleşen bir Natüralist ressamlar grubu. Grup üyelerinin çoğunluğu Fransız'dı. Hemen hemen tümü manzara resimleri yapmışlardır. Grubun kurucusu T. Rousseau'yduç En ünlü üyeleri ise; Corot, Millet ve C.F. Daubigny'dir. Yapıtlarıyla İzlenimci resmin belirişinde öncü olmuşlardır.

YÖNLENDİRME

Bir yapının veya bir bölümünün arsa üzerinde manzara, rüzgarın esme yönü ve güneşlenme açısından uygun konumda yerleştirilmesi işlemi Yönlendirmeyle ilgili kararlar tasarım aşamasında verilir.

MEKAN

Uzayın sınırlanmış parçası. Mimarlık mesleğinin konusunu oluşturur. Aynı zamanda mekan, bir mimari ürünün vazgeçilmez tek niteliği, bir mimari ürünü var eden temel koşuldur. Bir mekan oluşturmak için onun mutlaka her yönden kesin engellerle sınırlanması gerekmez. Mekanı oluşturan sınırlama fiziksel olabileceği gibi görsel de olabilir. Örneğin ışık her hangi bir somut engel niteliği taşımadığı halde bir mekan belirleyebilir. Mekan yalnızca bir yapının içi olarak düşünülmemelidir, yapıların tek başlarına veya diğer yapılarla birlikte oluşturduğu bir dış mekandan da söz edilebilir.

Ayrıca mekan bir mimari ürünün dördüncü boyutudur. Bir yapıyı üç boyutlu bir kitle olmaktan çıkara özellik bir mekana sahip olmasıdır.  Yapı onun sayesinde en, boy ve yüksekliğin ötesinde bireyin devingenliğinden kaynaklanan anlık yaşantılarla edinilen bir mekan boyutu kazanır. Mekan boyutunun kişinin devingenliğinden ötürü, sayısız yaşantılar yaratabilme niteliği mimarlıkta bir -n'inci boyut- tan bahsede…

GROUP 291

1905'te fotoğrafçı A. Stieglitz tarafından New York'ta açılan -Photo Secession- adlı galeride yapıtlarını sergileyen bir grup Amerikan ressamı. Kapandığı 1917'ye dek, galeri tüm ilerici Avrupa sanat akımlarını Amerikalılara tanıtmaya çalıştı. Burada yapıtları sergilenen Amerikan sanatçıları arasında A.Walkowitz, G. O'Keelfe, A. Dove adları sayılabilir. Bunlar, toplumsal sorunlara dikkat çeken bir yönelim geliştirmeye çalışmışlardı.

DOKUMA YAYGI

Kilim, cicim, zilli, sumak vs. türünden dokumaların genel adı. Bunlar yer yaygısı olarak kullanıldıkları gibi, heybe, çuval, yastık yüzü, çadır örtüsü olarak da işe yararlar.

ARS MORİENDİ

Latince -ölüm sanatı- demektir. 14. ve 15. yy'lar Avrupa'sında ölmekte olan bir kişinin başucunda okunan, dinsel metinleri içeren ve resimlerle bezeli kitap anlamına gelir. Şeytanlarla meleklerin çatışmasını betimleyen resimleri ahşap baskı tekniğiyle gerçekleştirilmiştir.

RESTORASYON

Tarihsel belge niteliğindeki kültür ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapılan müdahalelerin tümünü kapsayan bir eylemdir. Restorasyon yıllar boyu - tamir- niteliği ile var olduğu halde, koruma bilinci ve bugün izlenen ilkeler yüzyıl başından beri geliştirilmektedir. Restorasyonun amacı yapının tarihsel kimliğini ve belge değerini korumaktır. Yapıya yeni bir işlev verilmesi restorasyonun amacı değil, aracıdır. Ancak restorasyon, tarihsel yapı ve tarihsel çevre kavramları ve nitelikleri görecelidir. Geçmişte yaratılan her yapının korunması ve restorasyonu söz konusu olamayacağı için sınırlamalar getirilmektedir. Bu sınırlama ve kurallar doğrultusunda bir yapı için hangi restorasyon tekniğinin kullanılacağına karar verilir.

İSLAM SANATI

İslam sanatı deyimi, İslam toplumlarının dünyanın her yerinde ve her çağda yarattıkları tüm sanatsal ürünlere ve bu üretimi yönlendirdiği varsayılan davranış biçimi, ilke ve tutumlara verilen genel bir ad niteliğindedir. Bu anlamıyla İslam sanatı bir üslubun iç tutarlılığı ve bütünlüğüne sahip, tek bir sanat anlayışı olarak düşünülmektedir. Yine böyle bir değerlendirmeyle, İslam sanatı coğrafi etkenlerden ve tarihsel gelişmelerden bağımsız, donmuş bir üslup özelliği kazanmaktadır. Bu bakış açısı ve hatta deyimin kendisi Batılı sanat tarihçilerince 19. yy'da ortaya atılmıştır.

Söz konusu dönemde, gerek sanat ürünlerinin batıda tanınmayışı, gerekse de İslam ülkelerinin tarihleri konusundaki kısıtlılığı nedeniyle, hem varolan çeşitliliğin görülmesi, hem de bunun tarihsel bir süreç içinde değerlendirilmesi olanaksızdı. Bugünde etkisini yitirmekle birlikte, böylesine genel ve tarih dışı bir İslam sanatı kavramı hala bazı bilim adamları ve çevrelerince onay görmektedir.

Oysa, ayrıntılı…

MALTA TAŞI

Malta yarım adasından çıkarılan ve tazeyken kolay işlenilebilen sarımtrak taş. Plaklar haline getirilerek döşeme kaplaması olarak, özellikle eski İstanbul evlerinde kullanılırdı.

MAKSEM

Geçmişte kent dışından getirilen suyun kullanım yerlerine dağıtılmak için toplandığı, lüleli havuz ve tekneleri buşunan üstü örtülü yapı. Maksemlerin Romalılar tarafından icat edildiği söylenebilir. Osmanlı döneminde de maksem su dağıtım sisteminin  ana donatı ögelerinden biri olarak yapılmakta ve kullanılmakta devam etmiştir. Türkiye'de de bu türden en önemli örneklerden biri Mimar Sinan'ın yaptığı Kırkçeşme maksemş'dir.

DIŞAVURUM

Sanatçıya ait zihinsel nitelikteki gerçekliklerin bir sanat yapıtında somutlaştırılması işlemi. Mimarlıkta bir yapıtın işlevinin, yapıldığı malzemenin ya da içerdiği mekanların dıştan kavranabilecek biçimde tasarlanması davranışı. Örneğin; Modern Mimarlık akımlarından Brütalizm dışavurumcu bir tutum gösterir.