Ana içeriğe atla

KORUMA

-Her tür sanat yapıtında yıpranmanın durdurulmasından onarıma dek uzanan etkinliklerin tümü. Amacı yapıtın özgün niteliklerini kaybetmeksizin gelecek kuşaklara aktarmaktır. Resim, seramik, heykel, dokuma vs. türünden her tür sanat yapıtı için söz konusudur.

-Mimarlıkta ise koruma kent ölçeğinden tek yapı ölçeğine dek inan bir çalışmalar, uğraşlar bütünüdür. Konservasyon, liberasyon, restorasyon gibi yöntemleri kullanan mimari koruma, 19. yy'da gelişmiş Batı ülkelerinde tek yapı ölçeğinde ortaya çıkmıştır. Bu anlamda koruma genellikle anıtsal yapıların onarımı olarak tanımlanmıştır. Yalnız tek tek yapıların değil de, kentsel çevrenin tümünü ya da bir kısmını ele alan koruma ise, ancak 2. Dünya savaşı sonrasında belirir. Bu durumda koruma etkinliği kentsel çevrenin içerdiği geçmişe özgü görsel değerleri yitirmemesini sağlamayı amaçlar. Tek yapı veya anıt ölçeğinde koruma ise, yapıtın yalnız görsel değerini değil, malzeme, teknik, strüktür ve bezemeye ilişkin tüm özelliklerinin özgün niteliklerini yitirmemesi ve bozulmaksızın geleceğe aktarılmasıyla ilgilidir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

NEF

Kilisede Apside dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her biri.

İKONOGRAFİ

Dinsel içerikli sanat yapıtlarında betimlenen, dinsel olay ya da kişiyle ilgili tipleşmiş, hatta bir ölçüde standartlaşmış biçim düzenleri veya kalıplarını inceleyen bilimsel disiplin. Endüstri çağı öncesinde sanat yapıtları, özellikle de dinsel sanat yapıtları sanatçıya pek az özgürlük tanıyan belirli biçim kalıplarına uymak zorundaydı. Öyle ki, bu biçim kalıpları ve sahnelerin birer de adı bulunur. Sanatçı, kendisinden istenilen sahneyi istediği biçimde kişisel yorum payı çok az olarak yapıta dönüştürürdü. Örneğin; Antikite'de, Bizans'ta, genel olarak Hıristiyan sanatında ve Budist sanatta bu alanların özel ikonografisini bilmeksizin bir sanat tarihi araştırması yapmak imkansızdır. Dolayısıyla ikonografi, sanat tarihine yardımcı bir disiplin sayılabilir. Dinsel sahneleri resmetme geleneği olmayan sanatlarda doğal olarak ikonografi'den söz edilemez. Bu nedenledir ki bir İslam ikonografisi yoktur.

NARTEX

Erken Hristiyan Bizans mimarilerinde kilisenin ana mekanına açılan giriş bölümü. Erken Hristiyan kiliselerinde bir revak biçiminde yapılmıştır. Bizans'taysa, genel olarak kilisenin batısında ana eksene dik konumda yeralan ve dışa kapılarla açılan bir kapalı mekandır.